Tuesday, July 1, 2008

BIDU:

SLD to Open 1 BDUSX BDU Jul $280 PUT Executed $4.10
BOT to Close 1 BDUSZ BDU Jul $300 PUT Executed $10.30